วารสารวิชาการนวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ฉบับล่าสุด

วารสารวิชาการนวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2566

วารสารวิชาการนวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2566

บทความ แนวทางการพัฒนาเตาฟืนเผาไฟต่ำของชุมชนเครื่องปั้นด […]

วารสารวิชาการนวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2566

วารสารวิชาการนวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2566

บทความ การออกแบบและพัฒนาแม่พิมพ์ปลาสเตอร์สำหรับผลิตภัณฑ […]

บทความล่าสุด

บทความวิชาการ

การออกแบบและพัฒนากระบวนการแยกน้ำในการหมักน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น

การศึกษาคุณสมบัติทางกลของโฟมคอนกรีตเสริมเส้นใยไม้ไผ

การปรับปรุงกระบวนการผลิตแผ่นใยมะพร้าว: กรณีศึกษา Dangtex Industrial Co., Ltd.

แนวทางการพัฒนาเตาฟืนเผาไฟต่ำของชุมชนเครื่องปั้นดินเผาท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช

บทความวิจัย